Ορειβατικά καταφύγια

 


Ορειβατικό καταφύγιο είναι κτιριακή εγκατάσταση με ογδόντα (80) το πολύ κλίνες, σε υψόμετρο πάνω από εννιακόσια (900) μέτρα που εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία και την αναρρίχηση. Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2του Ν. 2160/1993.
Ορειβατικά μονοπάτια θεωρούνται τα μονοπάτια που χαράσσονται και χρησιμοποιούνται για πεζοπορία είτε στην ελληνική επικράτεια (εθνικά μονοπάτια) είτε αποτελούν τμήματα διεθνών μονοπατιών που διέρχονται από διάφορες χώρες (όπως τα ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε4 και Ε6).
Η πρόσβαση προς τα ορειβατικά καταφύγια γίνεται από δημόσια ή δασική οδό, όπου ήδη υπάρχουν, ή κυρίως από ορειβατικά μονοπάτια. Την ευθύνη οροσήμανσης και συντήρησης των μονοπατιών έχουν οι φορείς διαχείρισης των καταφυγίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) υπό την εποπτεία του Ε.Ο.Τ.
Φορέας διαχείρισης του ορειβατικού καταφυγίου μπορεί να είναι σωματεία ορειβατών, πεζοπόρων, αναρριχητών, η Νομαρχιακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης καθορίζεται ο φορέας διαχείρισης κάθε ορειβατικού καταφυγίου.
Η εγκατάσταση και λειτουργία νέων ορειβατικών καταφυγίων είναι επιτρεπτή, εφόσον προβλέπεται σε σχέδια τουριστικής ανάπτυξης, σε σχέδια ανάπτυξης ορεινών περιοχών ή σε σχέδια διαχείρισης δασικών συγκροτημάτων.
Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ορειβατικού καταφυγίου απαιτείται :α. επ’ αόριστον παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού από 4 μέχρι 6 στρέμματα με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας ή άδεια επεμβάσεως εάν πρόκειται για ιδιωτική δασική έκταση, β. άδεια της αρμόδιας Διεύθυνσης Τουρισμού, γ. μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άδεια οικοδομής.
Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η άδεια επέμβασης σε προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 18 του Ν. 1650/1986, σε εθνικούς δρυμούς, σε αισθητικά δάση και σε μνημεία της φύσης, εκτός εάν στα σχέδια διαχείρισης αυτών των περιοχών υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση και λειτουργία ορειβατικού καταφυγίου.
Η παραχωρούμενη δημόσια δασική έκταση διατηρεί το δασικό της χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η χρήση της για άλλους σκοπούς. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για τα ορειβατικά καταφύγια επί ιδιωτικών εκτάσεων. Σε περίπτωση εγκατάλειψης ή αχρηστίας των εγκαταστάσεων αίρεται η παραχώρηση ή η άδεια επεμβάσεως και η παραχωρηθείσα έκταση ανακτά το δασικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται οι προδιαγραφές των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο κανονισμός λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων.
Νομιμοποιούνται όλα τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια που δεν έχουν άδεια οικοδομής, εφόσον χρησιμοποιούνται για τους ανωτέρω σκοπούς. Η νομιμοποίηση συντελείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από διαπιστωτική πράξη του Ε.Ο.Τ. Στην απόφαση νομιμοποίησης περιλαμβάνεται η κατά χρήση παραχωρούμενη έκταση (εφόσον αυτή δεν υπάρχει), η τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και υποδομών και προσαρτάται το τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης.
Στο άρθρο 21 του Ν. 998/1979 (Φ.Ε.Κ. 289 Α) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής :Επιτρέπεται, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα δασοπροστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, η δημιουργία «δασικών χωριών» με την εγκατάσταση από τις δασικές υπηρεσίες λυόμενων οικημάτων σε επιλεγμένες θέσεις και περιορισμένο αριθμό, μη δυνάμενο να υπερβεί τα τριάντα, για την παροχή καταλυμάτων σε επισκέπτες των δασών. Η μελέτη και εκτέλεση των παραπάνω έργων, λόγω της φύσης και του προορισμού τους, γίνεται αποκλειστικά από τις ειδικές διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 237του Ν. Δ. 86/1969. Τα «δασικά χωριά» προστίθενται ως ειδική κατηγορία στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της περίπτωσης Β' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993. Οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των δασικών χωριών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών μονοπατιών και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά τις σχετικές τουριστικές δραστηριότητες.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα των φυλάκων των ορειβατικών καταφυγίων.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ....ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΛΜΩΠΙΑ
 
Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου (11/1/09), αποφασίστηκε ότι στην Ορεινή Αλμωπία και συγκεκριμένα στο όρος Πίνοβο, ο σύλλογος πρέπει να διεκδικήσει την κατασκευή ενός ορειβατικού καταφυγίου.
 
Ο στόχος μεγάλος, τα εμπόδια πολλά, όμως ΕΜΕΙΣ είμαστε αποφασισμένοι. ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Δεν μπορεί ένα τόσο μεγάλο ορεινό σύμπλεγμα, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας να μην έχει χώρο φιλοξενίας, που θα βοηθούσε ποικιλοτρόπως, την ανάπτυξη ορεινών – δραστηριοτήτων και την περιοχή γενικότερα.

Ο κατάλογος των ορειβατικών καταφυγίων στην χώρα μας.
 
 
ΒΟΥΝΟ
ΘΕΣΗ
ΥΨ.
ΚΛΙΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛ.
ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Πιτιμάλικο
1750
16
Ε.Ο.Σ. Άμφισσας
2265028577
ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Πιτιμάλικο
1800
20
Πεζ. Ομ. Αθηνών
2103634549
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
Διάσελο Γομάρας
1900
12
Χ.Ο.Σ. Γρεβενών
2462028602
ΒΕΛΟΥΧΙ
Διαβολότοπος
1840
40
Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου
2237023051
ΒΕΡΜΙΟ
Κάτω Βέρμιο
1365
18
Ε.Ο.Σ. Ναούσης
2332028567
ΒΕΡΜΙΟ
Σέλι
1450
60
Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης
2310278288
ΒΕΡΜΙΟ
Λάκα Μιρέ
1450
80
Σ.Χ.Ο. Βέροιας
2331026970
ΒΕΡΜΙΟ
Τρία Πηγάδια
1450
35
Ε.Ο.Σ. Νάουσας
2332028567
ΒΕΡΜΙΟ
Τρία Πηγάδια
1470
60
Ε.Ο.Σ. Νάουσας
2332028567
ΒΙΤΣΙ
Βίγλα Πισοδερίου
1650
60
Σ.Ο.Χ. Φλωρίνας
2385029939
ΒΟΛΙΑΚΑΣ
Ξυλόσκαλο
1250
12
Τ. Αστυν. Χανίων
2821023724
ΒΡΟΝΤΟΥ
Λάι Λια
1500
100
Ε.Ο.Χ.Σ. Παπίγκου
2653041138
ΓΚΑΜΗΛΑ
Διάσελο Αστράκας
1950
28
Πεζ. Ομ. Αθηνών
2103634549
ΓΚΙΩΝΑ
Λάκα Καρβούνη
1950
30
Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας
2221025230
ΔΙΡΦΗ
Λειρί
1150
50
Ε.Σ.Ο.Χ.Α. Αιγίου
2691025285
ΖΗΡΙΑ
Πόρτες (Β΄)
1700
14
Ε.Ο.Σ. Κορινθίου
2741029970
ΖΗΡΙΑ
Οροπέδια (Α΄)
1550
20
Ο.Φ.Υ. Λαμίας
2231022814
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ
.
1000
30
.
.
ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ
Πέταλο (Βαγ. Τσάκος)
1130
26
Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας
2105545430
ΚΙΣΣΑΒΟΣ
Κάναλος
1600
35
Ε.Ο.Σ. Λάρισας
2410535097
ΚΟΖΙΑΚΑΣ
(Χατζηπέτρος)
1740
15
Ε.Μ.Ο. Τρικάλων
......
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ
Βόλικας (Α΄)
1400
35
Ε.Ο.Σ. Χανίων
2281044647
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ
Καλλέργη (Β΄)
1680
50
Ε.Ο.Σ. Χανίων
2281044647
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ
Κατσιβέλη
2100
25
Ε.Ο.Σ. Χανίων
2281044647
ΜΑΙΝΑΛΟ
Οροπ. Οστρακίνας
1540
16
Ε.Ο.Σ. Τριπόλεως
2710232243
ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ
Βρύση Παλιοχώρι
1400
28
Ε.Ο.Σ. Ιωαννίνων
2651022138
ΟΙΤΗ
Τράπεζα
1850
24
Ε.Ο.Σ. Λαμίας
2231026786
ΟΙΤΗ
Παύλιανη
1030
36
Φ.Ο. Αθ. “ΦΟΙΒΟΣ”
2103234461
ΟΛΥΜΠΟΣ
Σταυρός (Δ΄)
950
30
Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης
2310278288
ΟΛΥΜΠΟΣ
Βρυσοπούλες (Β΄)
1900
50
ΚΕΟΑΧ Ολύμπου
2410228915
ΟΛΥΜΠΟΣ
(Σπ. Αγαπητός Α΄)
2100
80
Ε.Ο.Σ. Λιτοχώρου
2352084544
ΟΛΥΜΠΟΣ
Οροπ. Μουσών (Β.Παύλος Γ')
2650
15
Ε.Ο.Σ. Κατερίνης
2351023102
ΟΛΥΜΠΟΣ
Προφ. Ηλίας (Γ. Αποστολίδης)
2740
80
Σ.Ε.Ο. (Θεσ/νίκης)
2310224710
ΟΞΥΑ
Καρβουνόλακα
1700
40
Ε.Ο.Σ. Λαμίας
2231026786
ΟΧΗ
Καστανόλογγος
1030
20
ΟΕΣΕ
2224022378
ΠΑΓΓΑΙΟ
Βλάχικα Καλύβια
1550
25
Σ.Χ.Ο. Καβάλας
2510835952
ΠΑΓΓΑΙΟ
Κοιλάδα Οφέα
1750
.
Σ.Χ.Ο. Καβάλας
2510835952
ΠΑΪΚΟ
Τούρκικη Βρύση
1450
40
Β.Α.Ο. Θεσσαλονίκης
2310270379
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ
Ψαρθί
1500
40
Ε.Ο.Σ. Πατρών
2610273912
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ
Πρασούδι
1800
10
Ε.Ο.Σ. Πατρών
2610273912
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Σαραντάρι
1900
20
Ε.Χ.Ο.Σ.Αμφίκλειας
2234022640
ΠΑΡΝΗΘΑ
Βαρυμπόπη
600
12
Ε.Ο.Σ. Αθήνων
2103212355
ΠΑΡΝΗΘΑ
Μπάφι
1160
50
Ε.Ο.Σ. Αθηνών
2103212355
ΠΑΡΝΗΘΑ
Φλαμπούρι
1160
40
Ε.Ο.Σ. Αχαρνών
2102461528
ΠΑΡΝΩΝΑΣ
Αρνόμουσγα
1450
35
Ε.Ο.Σ Σπάρτης
2731022574
ΠΗΛΙΟ
Ζαγορά
480
16
Ε.Ο.Σ. Βόλου
2421025696
ΠΗΛΙΟ
Χάνια (Πηλεύς)
1200
33
Ε.Ο.Σ. Βόλου
2421025696
ΠΗΛΙΟ
Χάνια
1250
40
Φ.Ο.Βόλου
2421024290
ΠΗΛΙΟ
Αγριολεύκες
1350
80
Ε.Ο.Σ. Βόλου
2421025696
ΠΙΕΡΙΑ
Ανω Μηλιά
1050
62
Ε.Ο.Σ. Κατερίνης
2351023102
ΠΙΕΡΙΑ
Μπάρα
1900
100
Σ.Ε.Ο. Κοζάνης
2461025909
ΠΙΕΡΙΑ
Λαγομάνα
1460
40
Ε.Ο.Σ. Κοζάνης
2461025600
ΠΙΕΡΙΑ
Σαρακατσάνα
1680
80
Σ.Ε.Ο. Κατερίνης
2351031311
ΠΙΕΡΙΑ
Γιούρτια
1435
40
Ο.Σ. Βελβενδού
2464031884
ΤΑΫΓΕΤΟΣ
Βαρβάρα
1600
28
Ε.Ο.Σ. Σπάρτης
2731022574
ΦΑΛΑΚΡΟ
Μπαρδίσεβα (Α')
1140
16
Ε.Ο.Σ. Δράμας
2521033049
ΦΑΛΑΚΡΟ
Κιουρί (Γ')
1400
16
Ε.Ο.Σ. Δράμας
2521033049
ΦΑΛΑΚΡΟ
Χορός (Β')
1700
20
Ε.Ο.Σ. Δράμας
2521033049
ΧΕΛΜΟΣ
Πουλιού Βρύση
2100
16
Σ.Ο.Χ.A. Καλαβρύτων
2692022346
ΧΟΡΙΑΤΗΣ
.
1000
45
Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης
2310224710
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
Πρίνος
1100
14
Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου
2810227609
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
Στουμπωτός Πρίνος
1500
.
Ε.Ο.Σ. Ρεθύμνου
2831057766

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας!